ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν.Ο.ΑΜ.

Μετά τον τελευταίο έλεγχο στον Εσωτερικό Κανονισμό και την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων, το τελικό κείμενο έχει ως εξής.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ (N.O.AM.)

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

     

Ο εσωτερικός κανονισμός έχει σκοπό την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του λιμενικού και των λοιπών χώρων του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας (στην συνέχεια, Ομιλος), λειτουργεί δε συμπληρωματικά με το καταστατικό του.

Βασική επιδίωξη του, είναι να διευκολυνθούν οι σχέσεις των μελών, και να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.

 

Αρθρο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

1.1  Πηγή δύναμης του Ομίλου είναι η ενότητα των μελών του και η συνειδητή προσφορά τους για την υλοποίηση των σκοπών του.

1.2  Στα μέλη του Ομίλου και στο εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο (στην συνέχεια Δ.Σ.), επαφίεται η τήρηση του παρόντος κανονισμού.

1.3  Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Ομίλου, καθώς και οι αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ., αναφέρονται στο καταστατικό του Ομίλου και συμπληρώνονται με τον παρόντα κανονισμό .

1.4  Κύριος αρμόδιος για την τήρηση του κανονισμού στον θαλάσσιο χώρο του Ομίλου και τα ελλιμενισμένα σ’ αυτόν σκάφη, είναι ο εκάστοτε έφορος λιμένος.

1.5 Κύριος αρμόδιος για την τήρηση του κανονισμού στον υπόλοιπο χερσαίο χώρο του Ομίλου, είναι  ο εκάστοτε έφορος εγκαταστάσεων.

1.6  Και οι δύο βοηθούμενοι από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., ενεργούν σαν εντολοδόχοι για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. που αφορούν τους χώρους του Ομίλου.

1.7  Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον νόμο, τον παρόντα κανονισμό, ή το καταστατικό, εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Δ.Σ.

1.8  Ολες οι ανακοινώσεις και αποφάσεις, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και το site του Ομίλου και τρείς εβδομάδες μετά, θεωρούνται ότι έχουν γνωστοποιηθεί  σε όλα τα μέλη.

1.9  Κάθε ενέργεια μέλους ή μη, που στρέφεται άμεσα ή έμμεσα κατά του Ομίλου αντιμετωπίζεται από το σύνολο των μελών και το Δ.Σ., με βάση τον παρόντα κανονισμό, το καταστατικό και τον νόμο.

1.10  Η συνεχής παρουσία και η ενεργή συμμετοχή  όλων των μελών στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Ομίλου, είναι υποχρεωτική.

 

Άρθρο 2  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

2.1 Κύριος κανόνας λειτουργίας του Ομίλου, είναι ο αλληλοσεβασμός στις σχέσεις των μελών και η βοήθεια αυτών για προώθηση και πραγματοποίηση, των σκοπών και των αθλημάτων που έχουν σχέση με την θάλασσα, όπως προβλέπει το καταστατικό του.

2.2  Η συμπεριφορά των μελών τόσο προς τον Όμιλο, όσο και μεταξύ τους, θα πρέπει να διέπεται από ευγένεια και ευπρέπεια  και θα πρέπει να  αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή πράξη ή ακόμα και έκφραση, που μπορεί να  ενόχληση άλλο μέλος. Στον χώρο του  Ομίλου και κυρίως στον χώρο του εντευκτηρίου, επιτρέπονται μόνο ευπρεπείς και κόσμιες συζητήσεις, για θέματα που έχουν σχέση με τον Ομιλο και τις δραστηριότητές του.

2.3  Όταν υπάρχει  σοβαρό θέμα, κάθε μέλος πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το Δ.Σ. το οποίο οφείλει να του απαντήσει εγγράφως και εντός 60 ημερών από την ημέρα  που το παρέλαβε η γραμματεία του Ομίλου.

2,4 Τα μέλη του Ομίλου είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται και να λειτουργούν, σύμφωνα με το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και με τις κατά καιρούς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.5  Όλα τα μέλη οφείλουν να είναι ενημερωμένα για την πορεία, τις γενικές δραστηριότητες και τις αθλητικές δραστηριότητες του Ομίλου και να μετέχουν τόσο σε αυτές όσο και στις διάφορες εκδηλώσεις.

2.6 Ο εσωτερικός κανονισμός αυτός έχει ισχύ και για τους αθλητές του Ομίλου. Απαγορεύεται η ανάρμοστη συμπεριφορά τόσο μεταξύ τους, όσο και προς τον  προπονητή καθώς και  προς  μέλος του Δ.Σ. ή  μέλος του Ομίλου. Η παραβατικότητα του παρόντος κανονισμού, μπορεί να επιβάλει στον αθλητή, από επίπληξη, έως και την ανώτατη ποινή που προβλέπει ο αθλητικός νόμος.

2.7 Τα μέλη υποχρεούνται να κάνουν γνωστή τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής τους, του τηλεφώνου τους, ή όποιου άλλου στοιχείου τους, στην γραμματεία του Ομίλου.

 

Άρθρο 3  ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

3.1.Οι θέσεις παραμονής στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο του Ν.Ο.ΑΜ. είναι για να εξυπηρετούν τα μέλη, να προωθούν και να  πραγματοποιούν τους σκοπούς που υπαγορεύονται από το καταστατικό του Ομίλου.

3.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκριθεί από το Δ.Σ. η παραχώρηση θέσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, είναι ο αιτών ιδιοκτήτης σκάφους να είναι μέλος του Ν.Ο.ΑΜ., το σκάφος θα πρέπει να φέρει σημαία σύμφωνα με τον κανονισμό του κράτους της Ευρωπαϊκής Κοινότητος και του Ομίλου, να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφά του εν ισχύ, (έγγραφο εθνικότητας η λεμβολόγιο  αριθμό νηολογίου η λεμβολογίου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για τα νηολόγια), να μην χρησιμοποιείται κατά σύστημα σαν επαγγελματικό και όσα ακόμη απαιτούνται, κατά περίπτωση, και κατά την κρίση του Δ.Σ., ώστε να αποδεικνύεται η άμεση προσωπική και κύρια σχέση του με το εν λόγω σκάφος. Δεν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός σκάφους που δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες.

Εάν  διαπιστωθεί, διαφοροποίηση (με μορφή δόλου)  των στοιχείων και προϋποθέσεων βάση των οποίων το Δ.Σ. έκρινε σκόπιμο να δεχθεί αυτή την άμεση σχέση μέλους – σκάφους, τότε το συγκεκριμένο σκάφος θα απομακρύνεται από τους χώρους του Ομίλου.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί, όλοι οι συνιδιοκτήτες να είναι μέλη του ομίλου. Για την παραμονή σκάφους στις εγκαταστάσεις του ομίλου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του να μην έχει χάσει την ιδιότητα του μέλους μετά σκάφους.

3.3. Προηγούνται για παραχώρηση θέσης για σκάφη που:

    α) Ανήκουν στον Όμιλο,

    β) Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τις ναυταθλητικές δραστηριότητές του

γ) Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τις σχολές ιστιοπλοΐας του Ν.Ο.ΑΜ.

3.4. Η σειρά ως προς την παραχώρηση θέσης, προσδιορίζεται από τη  αρχαιότητα της εκλογής του αιτούντος, καθώς και την εν γένει συμμετοχή του σε δραστηριότητες του Ομίλου (σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού), με απόφαση του Δ.Σ. Μεταξύ δύο μελών με την ίδια κατ’ εκτίμηση δραστηριότητα, προηγείται το αρχαιότερο

3.5. Ως προς την ακριβή θέση πρόσδεσης λαμβάνεται υπόψη το είδος και το μέγεθος του σκάφους, και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Εφόρου Λιμένος, ( άρθρο 18).

 3.6. Η παραμονή κάθε φιλοξενουμένου σκάφους στο θαλάσσιο χώρο του Ομίλου ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος κάθε χρόνου, για κάθε μέλος εκτός εάν αυτή απορριφθεί με  απόφαση του Δ.Σ., μετά από ενημέρωση του εφόρου λιμένος. Η  ανανέωση αυτή γίνεται με προτάσεις των εφόρων του ΔΣ, σύμφωνα με τις παρουσίες και τις  συμμετοχές που έχει επιδείξει το μέλος, στις δραστηριότητες του Ομίλου  κατά την τελευταία  περίοδο. Εάν το μέλος έχει αντίρρηση, δύναται να προσφύγει στο Δ.Σ. και στην συνεχεία στην ετήσια Γενική Συνέλευση η απόφαση της οποίας είναι και τελεσίδικη.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα το σκάφος απομακρύνεται από την θέση του.

3.7.  Βασική  προϋπόθεση για την ανανέωση του αυτή είναι:

     α) Να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο.

    β) Να έχει προσκομίσει στην γραμματεία του Ομίλου έγκαιρα τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων του σκάφους (έγγραφο εθνικότητας, πρωτόκολλο επιθεώρησης, κλπ) και να έχει δηλώσει κάθε μετατροπή στα έγγραφα (εάν έχει γίνει). Με την  έλλειψη των  ανωτέρω προϋποθέσεων (α & β) αναστέλλεται και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

Αρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ- ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ  ΟΜΙΛΟΥ

 

4.1. Οι ιδιοκτήτες των σκαφών οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις λειτουργίας του λιμενίσκου του Ομίλου.

4.2. Ο Όμιλος δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από κακοκαιρία, ή από άλλα σκάφη που ελλιμενίζονται στο λιμενίσκο του, καθώς και για φθορές και βλάβες.

4.3. Οι  ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα παρακείμενα σκάφη και να αποφεύγουν τη ρύπανση τόσο του λιμένα όσο και του χερσαίου χώρου του Ομίλου. Για τυχόν ζημιές ή ρύπανση, υπεύθυνος απέναντι του Ομίλου και κάθε τρίτου είναι ο ιδιοκτήτης του σκάφους που τα προκαλεί.

4.4. Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να κρατούν τα σκάφη τους αξιοπλοα και έτοιμα. Εάν σε κάποιο σκάφος  υπάρχει κίνδυνος βύθισης ή αν προκαλέσει ζημιές στα άλλα σκάφη και δεν είναι δυνατή η επί τόπου αποκατάστασή των ζημιών, ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενεργήσει άμεσα για την τακτοποίηση  του προβλήματος.

4.5. Για να απουσιάσει σκάφος για διάστημα (πέραν των δέκα πέντε (15) ημερών), ο ιδιοκτήτης οφείλει να το γνωρίσει γραπτώς στον Όμιλο και στον έφορο λιμένος και απόντος αυτού σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., ώστε η θέση του να δύναται να διατεθεί κατά το χρόνο της απουσίας του για τη φιλοξενία σκαφών που ανήκουν σε μέλη του Ομίλου και μόνο. Για την χρονική  αυτή περίοδο της απουσίας του σκάφους, ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, ούτε απαλλάσσεται των οικονομικών υποχρεώσεων του μέλους, κατά το χρόνο της απουσίας του σκάφους, πλην της αποκατάστασης των ζημιών στα ρεμέτζα του, την οποία οφείλει να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης του φιλοξενούμενου σκάφους.

4.6. Μετά την δέκατη έκτη ημέρα απουσίας τους σκάφους και εάν δεν είχε ειδοποιηθεί ο έφορος λιμένος ή άλλο μέλος του Δ.Σ., ο Όμιλος μπορεί να φιλοξενήσει στη θέση του άλλο σκάφος.

4.7. Η επιστροφή σκάφους που απουσιάζει γίνεται μετά από γραπτή προειδοποίηση πέντε (5)  ημερών προς τον έφορο λιμένος, ώστε να απομακρυνθεί τυχόν φιλοξενούμενο σκάφος.

4.8. Για φιλοξενία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι μέλος του Ομίλου, οπότε υποβάλλει αίτηση  στο Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει για την έγκριση της. Ο αιτών, εάν εγκριθεί και φιλοξενηθεί για όλο το διάστημα φιλοξενίας που του έχει εγκριθεί θα πρέπει να προπληρώνει  την συνδρομή του εκάστοτε μήνα.  Ο ιδιοκτήτης του φιλοξενούμενου σκάφους με την αίτηση φιλοξενίας, εξουσιοδοτεί υπεύθυνα τον έφορο λιμένος ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή του ομίλου να απομακρύνει το σκάφος του από τη θέση φιλοξενίας, εάν υπάρξει σοβαρό πρόβλημα η εάν  επιστρέψει το σκάφος στο οποίο ανήκει η θέση.

4.9. Η πρόσδεση των σκαφών θα γίνεται με μόνιμα αγκυροβόλια και μόνο μετά από σχετική έγκριση του Δ.Σ. Κάθε νέο μέλος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα των αγκυροβολίων του σκάφους του.

Απαγορεύεται η ρίψη άγκυρας στο θαλάσσιο χώρο του Ομίλου με εξαίρεση την περίπτωση ειδικών συνθηκών (κακοκαιρίας).

4.10. Κάθε σκάφος που παραμένει στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο του Ομίλου, οφείλει να έχει αναρτημένη τη σημαία του ομίλου στον ιστό του.

4.11. Απαγορεύεται η ρίψη και η εναπόθεση οποιουδήποτε αντικειμένου η υλικού τόσο στις προβλήτες όσο και στον χερσαίο χώρο του Ομίλου, καθώς και η εγκατάλειψη στους χώρους του λιμανιού δοχείων καυσίμων, μπαταριών, καθώς και δοχεία με λάδια μηχανών μεταχειρισμένα η μη και κάθε είδους απορριμμάτων. Τα καρότσια μεταφοράς υλικών, απαγορεύεται να παραμένουν επί της  Εξέδρας και θα πρέπει να επιστρέφουν στην αρχική τους θέση.  Ιδιαίτερα στον χερσαίο χώρο απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών και υπολειμμάτων από τις επισκευές των σκαφών. Κάθε αντικείμενο που κατά παράβαση εγκαταλείπεται, θα απομακρύνεται με φροντίδα του εφόρου λιμένος, η και του εφόρου εγκαταστάσεων  και οι δαπάνες θα βαραίνουν το μέλος και ιδιοκτήτη του αντίστοιχου σκάφους. Απαγορεύεται  η με οποιοδήποτε τρόπο ρύπανση του θαλάσσιου χώρου. Τα απορρίμματα πρέπει να μεταφέρονται από τους κατόχους των σκαφών στους ειδικούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου, εκτός λιμανιού.

Τα λάδια των μηχανών, θα πρέπει να αδειάζονται στό ειδικό ντεπόζιτο που υπάρχει στον χώρο του ομίλου και όχι να εγκαταλείπονται πέριξ αυτού. Μέλος του Ομίλου που θα αποθέσει τα απορρίμματα εκτός κάδου, ή θα τα παρατήσει στους χώρους του ομίλου και ειδικότερα τα λάδια των μηχανών, πληρώνει υπέρ του Ομίλου πρόστιμο ισόποσο με 100 €.  Αν συνεχίσει την ίδια παραβατικότητα θα γίνεται πρόταση διαγραφής από την  ιδιότητα μέλους μετά σκάφους . Οι ανωτέρω παραβάσεις, αν σημειωθούν από άτομα που δεν είναι μέλη του Ομίλου, την ευθύνη και τις κυρώσεις την έχουν τα μέλη που τα φιλοξενούν.

4.12. Απαγορεύεται σε σκάφος το οποίο ελλιμενίζεται στο θαλάσσιο χώρο του Ομίλου, με ποινή  απομάκρυνσης από το λιμάνι και πιθανή διαγραφή από τα μητρώα να :

α) Χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για δραστηριότητες αλλού Ομίλου, χωρίς την έγκριση του Ν.Ο.ΑΜ.

β) Η  συμμετοχή σε αγώνες με διαφορετική σημαία, από την σημαία του Ομίλου.

4.13. Η παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε σκάφος, από τις εγκαταστάσεις του λιμένος, επιτρέπεται μόνο εάν ο ιδιοκτήτης του σκάφους δεν έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα με τον Όμιλο.

4.14. Οι ιδιοκτήτες σκαφών είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν τα σκάφη τους, εάν παραστεί ανάγκη, για αθλητικές δραστηριότητες του ομίλου ( π.χ. διοργανώσεις αγώνων).

4.15. Τα μέλη που έχουν ιστιοπλοϊκό σκάφος και επιθυμούν να το χαρακτηρίσουν ναυταθλητικό, θα πρέπει να συμμετέχουν με το σκάφος τους στον αριθμό των ιστιοδρομιών που ορίζονται από την Ε.Ι.Ο. για τον χαρακτηρισμό σκάφους ως ναυταθλητικό, εκ των οποίων υποχρεωτικά οι αγώνες του ομίλου.

4.16. Σκάφη συνοδείας. Τα σκάφη του Ομίλου, κατά την διάρκεια των αγώνων ανοικτής θάλασσας, καθώς και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων, αλλά  και όποτε χρειαστεί θα είναι στη διάθεση του ομίλου με τον κυβερνήτη για την υποστήριξη αγώνων που διοργανώνει ο Ν.Ο.ΑΜ., για να καλύψουν θέσεις όπως:  σκάφος επιτροπής εκκίνησης, τερματισμού, παρακολούθησης αγώνα, κλπ. Δηλαδή ότι σκάφος απαιτείται για την σωστή διοργάνωση του αγώνα και σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου εφόρου. Τα καύσιμα και ότι έξοδα και τυχόν ζημιές που αφορούν τα σκάφη συνοδείας, βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες τους.

 

Αρθρο 5  ΚΑΡΝΑΓΙΟ

 

5.1. Ο Ομιλος διαθέτει ένα μέρος του χώρου του,  πέριξ του λιμένος, ονομαζόμενο κατ’ ευφημισμόν καρνάγιο, για τις ανάγκες των σκαφών. Επειδή ο χώρος αυτός είναι μικρός και ο αριθμός των σκαφών που τον χρειάζονται είναι μεγάλος, για τον λόγο αυτό ισχύουν τα παρακάτω.

5.2. Κάθε σκάφος που θέλει να βγει, θα το δηλώνει και θα γράφεται σε λίστα αναμονής – προτεραιότητας, με βάση την οποία θα  ανελκύεται.

5.3. Ταυτόχρονα μπορούν να βρίσκονται εξω 6 – 7 σκάφη μεγέθους μέχρι 10 μέτρα.

5.4 Το μέλος ιδιοκτήτης του σκάφους πρέπει να έχει τακτοποίηση τις οικονομικές του υποχρεώσεις με τον Όμιλο.

5.5. Ο χρόνος παραμονής του κάθε σκάφους στο καρνάγιο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 45 ημέρες.

5.6. Τα σκάφη που βγαίνουν στο καρνάγιο συμμετέχουν στα έξοδα του Ομίλου πληρώνοντας  2 € ανά μέτρο μήκους το 15θήμερο..

Τα ναυταθλητικά σκάφη έχουν έκπτωση 50% στην παραπάνω συμμετοχή.

5.7.Ο ιδιοκτήτης του κάθε σκάφους, υπογράφοντας σχετική  υπεύθυνη δήλωση, είναι υπεύθυνος για την ασφαλή ανέλκυση , καθέλκυση και  στήριξη του σκάφους του, καθώς και  για την καθαριότητα και την ασφάλεια, για το διάστημα που το σκάφος του βρίσκεται στον χώρο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν παραδίδεται, μετά την χρήση καθαρός, ο Ομιλος αναλαμβάνει έναντι του ποσού των 100€ την αποκομιδή των σκουπιδιών και την καθαριότητα του χώρου χρεώνοντας αντίστοιχα τον ιδιοκτήτη.

Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται  κατά περίπτωση με απόφαση του Δ.Σ.

 

 

 

 

Αρθρο 6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

6.1. Χαρακτηρίζεται ο περιβάλλων το λιμάνι χώρος τον οποίο οφείλουν να τηρούν καθαρό από οποιαδήποτε ρύπανση όλα τα μέλη του ομίλου. 

6.2. Την επιτήρηση της τάξεως και καθαριότητας του εξωτερικού χώρου του ΝΟΑΜ έχουν τα εκάστοτε εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. τα οποία μπορούν να καταγγείλουν  την κάθε παράβαση  στην επόμενη συνέλευση του Δ.Σ. του Ομίλου, με ταυτόχρονη πρόταση για την λήψη κατάλληλων μέτρων.

 

Αρθρο 7 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΕΩΝ

 

7.1. Ο ιδιοκτήτης ενός σκάφους χάνει τη θέση που του έχει παραχωρηθεί όταν:

α) δεν είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις όπως ορίζει το άρθρο 26 του καταστατικού.

β) δεν τηρεί  το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό

γ) διαγραφεί από μέλος του Ν.Ο.ΑΜ. ή στερηθεί την ιδιότητα του μέλους μετά  σκάφους.

7.2. Εάν το μέλος πουλήσει το σκάφος του, οπότε και οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το Δ.Σ., το σκάφος απομακρύνεται με μέριμνα του ιδιοκτήτη που το πούλησε.  Ο παλαιός ιδιοκτήτης συνεχίζει να διατηρεί την ιδιότητα του μέλους μετά σκάφους και η θέση παραμένει στην διάθεση του Δ.Σ., μέχρι να αποκτήσει άλλο. Εάν η απόκτηση αλλού σκάφους δεν γίνει μέσα σε διάστημα 24 μηνών τα μέλη χάνουν την ιδιότητα του μέλους μετά σκάφους.(Άρθρο  15). Σε περίπτωση αλλαγής του σκάφους, δεν απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας και η λήψη νέας απόφασης, αλλά η γραπτή ενημέρωση του Εφόρου Λιμένος και του Δ.Σ. με όλα τα στοιχεία του νέου σκάφους. (Άρθρο 17). Εάν το νέο σκάφος που θα αγοράσει το μέλος είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο και δημιουργεί πρόβλημα χώρου, τότε απαιτείται η έγκριση του Δ.Σ. ( Άρθρο 17). Για να ισχύσουν τα παραπάνω θα πρέπει το μέλος που πούλησε το σκάφος του να  έχει ενημερώσει το Δ.Σ. γραπτώς μέσα σε χρονικό διάστημα (15) δέκα πέντε ημερών από την ημερομηνία πώλησης.

7.3. Ένα σκάφος συνεχίζει να παραμένει στον θαλάσσιο χώρο του Ομίλου, εάν έχει μεταβιβαστεί σε συγγενή μέχρι 1ου  βαθμού , εφόσον αυτό είναι μέλος του ομίλου. Καθώς και σε περίπτωση θανάτου μέλους μετά σκάφους, το δικαίωμα ελλιμενισμού του εν λόγω σκάφους, μεταβιβάζεται στον κληρονόμο του, εφ’ όσον είναι η γίνει μέλος του Ν.Ο.ΑΜ. (Άρθρο 20)

7.4. Εγκεκριμένοι ελλιμενισμοί σκαφών, αίρονται με απόφαση του Δ.Σ., εάν οι κάτοχοι μέλη, χάσουν την ιδιότητα του μέλους, η εφ’ όσον τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή τουλάχιστον εξάμηνου αποκλεισμού από τις δραστηριότητες του Ομίλου.

7.5. Οι θέσεις ελλιμενισμού δεν είναι μόνιμες για κανένα μέλος μετά σκάφους η και φιλοξενούμενο μέλος. Εάν παραστεί ανάγκη και με απόφαση του ΔΣ, ο έφορος λιμένος μπορεί να αλλάξει τις θέσεις των σκαφών για την καλή λειτουργία του λιμένα του Ομίλου και για τα έξοδα του νέου αγκυροβολίου θα επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης του σκάφους και μέλος του Ομίλου.

 

Άρθρο 8  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ

8.1.Τόσο οι κτιριακές όσο και αθλητικές εγκαταστάσεις του Ομίλου πρέπει  να προστατεύονται από όλα τα μέλη και τους αθλητές.

8.2.Μέλος ή αθλητής ,θα αντιμετωπίζει από ποινή επίπληξης, έως και οριστικής διαγραφής του, εάν προκαλέσει φθορές, στην οιαδήποτε μορφής  περιουσία του Ομίλου, και η αξία της αποκατάστασης οφείλει να πραγματοποιηθεί με δικά του έξοδα.

8.3. Μέλη και οι αθλητές θα πρέπει να σέβονται και να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και ευπρεπείς. Η  συμπεριφορά των αθλητών θα πρέπει να  αρμόζει στην αθλητική τους ιδιότητα, να αγαπούν και να τηρούν απόλυτα τις οδηγίες του προπονητή τους, του αρμόδιου εφόρου και του αρχηγού της αποστολής, στις εκτός έδρας μετακινήσεις τους.

8.4 Απαγορεύεται η χρήση  των σκάφων του Ομίλου για προπόνηση ή αγώνες, χωρίς την συγκατάθεση του προπονητή ή του εφόρου. Θα πρέπει να υπογράφουν στο βιβλίο παρουσιών και προπονήσεων την ώρα απόπλου – κατάπλου, αν προπονηθούν στη θάλασσα. Μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επιφέρει επιβολή ποινής.

8.5 Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέλος ή αθλητή να χρησιμοποιεί τα αθλητικά σκάφη, καθώς και τα σκάφη συνοδείας του Ομίλου, εκτός αν του έχει δοθεί σχετική άδεια από τον αρμόδιο έφορο ή προπονητή η από το ΔΣ.

8.6. Τα  σκάφη κατά την ώρα της προπόνησης, θεωρούνται χρεωμένα στους αθλητές που τα χρησιμοποιούν, και είναι υπεύθυνοι για τις ζημίες και  για την απώλεια οποιουδήποτε εξαρτήματος. Εξαρτήματα που έχουν φθαρεί αντικαθίστανται μόνο με παράδοση του παλαιού στον προπονητή ή στον αρμόδιο έφορο.

8.6 Οι αθλητές οφείλουν να κάνουν καλή  χρήση των εγκαταστάσεων και όχι άσκοπη κατανάλωση του νερού.

8.7. Απαγορεύεται στα  μέλη να επεμβαίνουν στις προπονήσεις ή τους αγώνες δυσχεραίνοντας έτσι το έργο του προπονητή.

8.8. Οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν οι αθλητές, μπορούν να το συζητούν με τον προπονητή ή τον αρμόδιο έφορο. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του στο Δ.Σ. είναι δυνατόν να παρίστανται και οι ίδιοι οι αθλητές, προκειμένου να υποστηρίξουν την κατά τη γνώμη τους προσφορότερη λύση.

 

Άρθρο 9   ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

9.1.Ο Όμιλος διατηρεί και προπονεί ομάδα Τεχνικής Κολύμβησης, με υπεύθυνο τον εκάστοτε  έφορο Τεχνικής Κολύμβησης.

9.2.Στον Όμιλο λειτουργεί σχολή ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας με έγκριση του Δ.Σ. υπό την εποπτεία  του εκάστοτε εφόρου Ιστιοπλοΐας του Ομίλου.

9.3.Με επικεφαλής τον εκάστοτε έφορο Ιστιοπλοΐας, λειτουργεί τμήμα (σχολή), η οποία  ασχολείται με το άθλημα της ιστιοπλοΐας τριγώνου.

9.4.Οι αντίστοιχοι έφοροι είναι υπεύθυνοι στις εφορίες τους, για την δραστηριότητα των αθλητών, τις σωστές προπονήσεις, τον έλεγχο των προπονητών, τις μεταγραφές αθλητών, τις αγορές του αθλητικού υλικού, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις μετακινήσεις αθλητών εκτός έδρας, κλπ

9.5.Για κάθε αθλητή και αθλούμενο μέλος, εκδίδεται με μέριμνα των εφόρων, δελτίο  υγείας κάθε έτος. Η έκδοση του δελτίου θα γίνεται, μετά από ιατρικές εξετάσεις του αθλούμενου σε παθολόγο ιατρό και με σφραγίδα του ιατρού ότι μπορεί να συνεχίσει τις προπονήσεις η τους αγώνες. Για τα ως άνω δελτία, υπεύθυνοι είναι οι αντίστοιχοι έφοροι.

 

Άρθρο 10   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

10.1.  Τα μέλη του Ομίλου, οφείλουν να καταβάλουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών είναι:

      α) Συνδρομή Μέλους

10.2. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών μετά σκάφους είναι:

     α) Συνδρομή  Μέλους

     β) Συνδρομή  Σκάφους (Τα ναυταθλητικά σκάφη έχουν έκπτωση 50% ).

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών μετά σκάφους πληρώνονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του κάθε έτους. (Άρθρο 26)

10.3. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών με φιλοξενία είναι,

     α) Συνδρομή Μέλους

     β) Φιλοξενία Σκάφους (Τα ναυταθλητικά σκάφη έχουν έκπτωση 50%).

Οτι αφορά την συνδρομή μέλους, πληρώνεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο, και ότι αφορά την φιλοξενία του σκάφους, προπληρώνεται κάθε μήνα.

10.4 Τέλος Ιουνίου κάθε έτους, μέλος που δεν έχει καταβάλει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, θα ειδοποιείται με απλή ταχυδρομική επιστολή και  εάν δεν τακτοποιηθεί οικονομικά μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα διαγράφεται. (Άρθρο 26)

10.5.Η συνδρομές και οι εισφορές κάθε μέλους καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυση του Ομίλου, ώστε να μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα και να  αντεπεξέρχεται στους Ναυταθλητικούς σκοπούς του, όπως ορίζει το καταστατικό λειτουργίας του Ομίλου.

10.6.Τα ως άνω ποσά, των συνδρομών και των λοιπών υποχρεώσεων των μελών, μπορούν να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις της  Γενικής Συνέλευσης, η και του ΔΣ. (Άρθρο 24 & 25).

10.7. Σαν μέλη μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες η Ομογενείς, καθώς και  Ευρωπαίοι πολίτες που κατοικούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το κοινοτικό Δίκαιο και είναι άνω των 18 ετών.

( Καταστατικό Κεφαλαίο 2/ Άρθρο 7). Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν αίτηση και έντυπα από την γραμματεία του Ομίλου καθώς και έντυπο με οδηγίες για την συμπλήρωση των. Οι αιτήσεις αυτές συζητούνται από το ΔΣ, στο πρώτο συμβούλιο του κάθε μήνα και αφού οι αιτούντες παραστούν οι ίδιοι και τις καταθέσουν εκείνη την στιγμή και έχουν υπογραφή από δυο μέλη του Ν.Ο.ΑΜ.

Καμία αίτηση για μέλος δεν θα γίνεται δεκτή από την γραμματεία και δεν θα συζητείται στο ΔΣ, εν απουσία του ενδιαφερομένου. Τα μέλη που προτείνουν κάποιον ενδιαφερόμενο, θα είναι υπεύθυνα για την γενική εικόνα που θα παρουσιάσει το δόκιμο μέλος στον Όμιλο.

10.8. Το ύψος του αρχικού ποσού εγγραφής των νέων μελών, καθώς και το πόσο  της ετήσιας εισφοράς, καθορίζεται από το ΔΣ. (Κατ. Κεφ. 3 / Άρθρο 25)

 

Αρθρο 11 ΓΕΝΙΚΑ

 

11.1 Απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκίνητων και μοτοποδηλάτων στον χερσαίο χώρο του  Ομίλου, ως έχει αποφασισθεί από το ΔΣ.

11.2. Απαγορεύεται η ανέλκυση και η καθέλκυση των σκαφών των μελών στον χερσαίο χώρο του Ομίλου, χωρίς την έγκριση του αντιστοίχου εφόρου, καθώς και η είσοδος γερανών τις ημέρες προπόνησης των αθλητών, ( Σάββατο και Κυριακή), με εξαίρεση ειδικές και επείγουσες περιπτώσεις και πάντα εν γνώση του εφόρου η του ΔΣ.

11.3. Η διατήρηση φροντίδα και βελτίωση της κινητής και ακίνητης περιούσιας του, Ομίλου είναι υποχρέωση των μελών.Τα μέλη θα είναι υπεύθυνα για κάθε φθορά, εκούσια η ακούσια των πραγμάτων του Ομίλου. Για  άτομα συνοδευόμενα (μη μέλη ), των οποίων οι πράξεις τους παραβούν τον εσωτερικό κανονισμό και το καταστατικό του Ομίλου, υπεύθυνο είναι το μέλος που τα συνοδεύει.  

11.4.  Η  παραβατικότητα των κανονισμών του καταστατικού και του εσωτερικού  κανονισμού θα έχει ως αποτέλεσμα, την παραπομπή του μέλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

11.5. Τα μέλη θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανάλογα με τις  δυνατότητες τους, στον Όμιλο, όποτε τους ζητηθεί, από το ΔΣ η τους  εφόρους.

11.6.   Ο Εσωτερικός Κανονισμός αυτός, συντάχθηκε σε αντικατάσταση του παλαιού προϋπάρχοντος εσωτερικού κανονισμού, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία   του Ν.Ο.ΑΜ.

11.7.Ο Εσωτερικός κανονισμός δύναται να τροποποιείται, η και να συμπληρώνεται  με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,

 

Η σύνταξη του ως άνω έγινε την ………….. και η ισχύς του αρχίζει από ……..

Στο σημείο αυτό ο Απόστολος Μ. Κατούνας Γ.Γραμματέας του Ομίλου, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους βοήθησαν στην σύνταξη του παρόντος κανονισμού και ιδιαίτερα τον προηγούμενο Γ.Γραμματέα Νικόλαο Νεστερούλη, η δουλειά του οποίου αποτέλεσε βάση γι’ αυτόν. Ενας εσωτερικός κανονισμός οφείλει να εναρμονίζεται με τις ανάγκες και να επικαιροποιείται κάθε τόσο.  Κάθε παρατήρηση που στοχεύει στο καλό του Ομίλου είναι δεκτή και θα χρησημεύσει σ’ αυτό.

Φιλικά

Απόστολος Μ. Κατούνας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.