“ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2013”

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

«ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2013»

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

  1. 1.   ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ο Ναυτικός Ομιλος Αμφιθέας προκηρύσσει τον αγώνα «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2013» την Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2013.

Ο Αγώνας περιλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα 2013 της ΕΑΘ/ΕΙΟ.

2.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν τις  ημερομηνίες του αγώνα :

  • Οι Διεθνείς Κανόνες  Ιστιοδρομιών της ISAF 2013 – 2016 (RRS)
  • Οι Διεθνείς Κανόνες & Κανονισμοί  2013 του ORC για σκάφη ORCi και ORC CLUB
  • Ο Διεθνής Κανονισμός IRC 2013.
  • Οι Προσθήκες της Εθνικής Αρχής(ΕΑΘ/ΕΙΟ} στους Διεθνείς Κανόνες  Ιστιοδρομιών (RRS) για τους Αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2013
  • Ο Ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της ISAF 2012-2013 (ISAF Offshore Special Regulations 2012-2013). Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του κανονισμού.
  • Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή VHF , με δυνατότητα επικοινωνίας πλην των υποχρεωτικών και στα κανάλια 68 ,69,71 και 72.
  • Ο Αθλητικός νόμος και το καταστατικό της ΕΑΘ.
  • Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στην Θάλασσα με τις τροποποιήσεις του. Ο κανονισμός αυτός αντικαθιστά τους κανόνες του μέρους 2 των Κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας (RRS) της ISAF από την δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου.
  • Η παρούσα προκήρυξη των αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου..

3.   ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Εφαρμόζεται ο κανονισμός 20 της ISAF (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επί πλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή

Η εφαρμογή των διατάξεων του κανόνα 20 του Κανονισμού 2013 της ISAF  θα ισχύει από την 07:00 της Κυριακής 03/11/2013 μέχρι την Δευτέρα 04/11/2013 ώρα 12:00.

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής .

 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1    Στον αγώνα θα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC I,ORC Club και IRC με έγκυρο πιστοποιητικό καταμετρήσεως 2013.Καθε σκάφος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μια κατηγορία καταμέτρησης .

4.2   Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης.

4.3  Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται στα 20,00€.

 

5.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1     Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του Ομίλου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 21:00, ή στο  fax: 210 9849556 ή στο email: omilos@noam.gr.

5.2     Οι δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραμματεία του ομίλου ή στο site  του Ν.Ο.ΑΜ. www.noam.gr .Κάθε δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο αντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης, αντίγραφο του ασφαλιστηρίου του σκάφους, κατάσταση πληρώματος και το αντίτιμο δικαιώματος συμμετοχής.

5.3     Η Οργανωτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις και μετά την λήξη του ορίου.

 

6.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή αγώνος έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΑΘ/Ε.Ι.Ο.  Η  συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.

 

7.ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

Για τα καταμετρημένα κατά ORC I σκάφη ,θα εφαρμοστεί το Performance Curve Scoring-Constructed Course ή εναλλακτικά το Offshore Single Number (OSN). Tα δεδομένα των μετρήσεων της Επιτροπής Αγώνων σχετικά με το μήκος της διαδρομής, την ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέμου δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο αίτησης για  αποκατάσταση από τους αγωνιζόμενους.

Για τα καταμετρημένα κατά ORC Club σκάφη ,θα εφαρμοστεί το Performance Line Scoring.

Για τα καταμετρημένα κατά IRC σκάφη θα ισχύσει το σύστημα Time on Time.

 

8.ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θα ισχύσει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας σύμφωνα με το με το Παράρτημα Α, Μέρος Ι, Κανονισμός Α.4 των Δ.Κ.Ι. της I.S.A.F2009-2012

 

9.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού αγώνων Ε.Α.Θ.

Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στην διάθεση της επιτροπής ελέγχου καταμετρήσεων και επιθεωρήσεως σκαφών για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων .

Στην διάθεση της επιτροπής πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης μαζί με το Measurement Inventory (όπου απαιτείται)

 

10.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

10.1     Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει πλήρη γραπτή κατάσταση πληρώματος στον Όμιλο ,στο οποίο να σημειώνονται και τα νούμερα των αθλητικών ταυτοτήτων των επιβαινόντων ,το αργότερο πριν από την έναρξη της συνάντησης των κυβερνητών .

10.2    Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνο εφόσον γίνουν γραπτώς στην Επιτροπή Αγώνος, τουλάχιστον 1 ώρα πριν την Εκκίνηση της ιστιοδρομίας.

 11.ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη . Είναι αρμοδιότητα του Κυβερνήτη να κρίνει την ένταση του ανέμου ,την κατάσταση της θάλασσας, τις μετεωρολογικές συνθήκες και προγνώσεις,την ικανότητα του πληρώματος σε αριθμό και εμπειρία και να αποφασίσει για την Συμμετοχή του στον αγώνα. (Δ.Κ.Ι. Μέρος 1 άρθρο 4 της I.S.A.F). Δια της υπογραφής του στην δήλωση συμμετοχής,ο κυβερνήτης η ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους,ανεπιφύλακτα αποδέχεται αυτόν τον όρο.

Τόσο ο Οργανωτής Όμιλος όσο και οι Επιτροπές του Αγώνος δεν φέρουν καμία ευθύνη για υλική απώλεια ζημιά στο σκάφος ή τον εξοπλισμό σωματικό τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο συμβεί στους αγωνιζόμενους και στα σκάφη τους πριν, μετά ή και κατά την διάρκεια του αγώνα.

 12. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 20:00,στο εντευκτήριο του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας .

13.   ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στη Συγκέντρωση Κυβερνητών .

14.ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές της γενικής κατάταξης των κατηγοριών καθώς και των κλάσεων ανάλογα με τη συμμετοχή.

Η απονομή των επάθλων του αγώνα «Κύπελλο Αμφιθέας 2013»

θα ανακοινωθεί στο site του ομίλου www.noam.gr

και καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να παραβρεθούν.

 

15.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στα γραφεία του Ν.Ο. Αμφιθέας : Τηλέφωνο:2109829715, Fax: 2109849556,

email: omilos@noam.gr ( Καθημερινά απογευματινές ώρες )

16.ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή θα είναι ΦΑΛΗΡΟ – ΦΛΕΒΕΣ – ΦΑΛΗΡΟ. Πιθανή εναλλακτική διαδρομή με ποντισμένο σημαντήρα πλησίον των Φλεβών θα ανακοινωθεί στις οδηγίες πλού.

17.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ

Πέμπτη    31 Οκτωβρίου 2013   21:00   Λήξη ορίου δηλώσεων συμμετοχής

Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2013   20:00  Συγκέντρωση Κυβερνητών

Κυριακή    03 Νοεμβρίου 2013   10:00   Εκκίνηση Αγώνα

 

 

Οκτώβριος 2013

Η   ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.