Κύπελλο Αμφιθέας 2016 – Οδηγίες Πλου

Κατεβάστε από εδώ τις Οδηγίες πλου

Κατεβάστε από εδώ τα φύλλα έναρξης:

ORC INT

ORC CLUB

NON SPINNAKER

 

NΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 2016»

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC, ORC Club

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς, όπως αυτοί αναγράφονται στο Άρθρο 2 της Προκύρηξης του αγώνα και της τροποποίησης της.
1.2. Ο κανόνας RRS 28 τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) στον κανόνα 28.1 διαγράφεται η πρώτη πρόταση και αντικαθίσταται με:
«Ένα σκάφος πρέπει να διασχίσει την γραμμή εκκίνησης μετά το σήμα εκκίνησης αφού προηγουμένως ευρίσκεται εξ ολοκλήρου στην προ εκκίνησης περιοχή και να ιστιοδρομήσει την διαδρομή που προβλέπεται από τις οδηγίες πλου και να τερματίσει.»
(β) στον κανόνα 28.2 διαγράφεται η πρώτη πρόταση και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ένα νήμα που αναπαριστά την πορεία ενός σκάφους από την στιγμή που αρχίζει να πλησιάζει την γραμμή εκκίνησης από την προ εκκίνησης περιοχή για να την διασχίσει μέχρι να τερματίσει πρέπει όταν τεντωθεί ………»
(γ) Προστίθεται νέος κανόνας 28.3:
«Η ποινή (OCS) για ένα σκάφος που δεν θα διασχίσει την γραμμή εκκίνησης όπως απαιτείται από τον κανόνα 28.1 θα είναι :
o Χαρακτηρισμός OCS με βαθμολογική ποινή των αριθμό των δηλωθέντων σκαφών συν επιπλέον έναν. Αυτό τροποποιεί τους κανόνες RRS Α4, Α5 και Α11.

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
2.1 Εφαρμόζεται ο κανονισμός 20 της ISAF (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά τη διάρκεια των αγώνων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επί πλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική Αρχή .
2.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του κανόνα 20 του Κανονισμού 2013 – 2016 της ISAF θα ισχύει από 17:00 μμ της Παρασκευής 04/11/2016 μέχρι την Κυριακή 06/11/2016 ώρα 24:00 μμ.
2.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής .

3. ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Πρόγνωση καιρού δεν θα δοθεί στους συμμετέχοντες από την Επιτροπή Αγώνος.

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΥ
4.1. Ιστιοδρομία: Φάληρο – Φλέβες (περίπλους σημαντήρα) – Φάληρο
Εκκίνηση: Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016, ώρα 10:30.
Απόσταση: 20 νμ
Είναι στην κρίση της Επιτροπής Αγώνα αν θα δωθούν μια ή δυο εκκινήσεις.
4.2 Περιορισμοί πλου:
Α) Περίπλους βραχονησίδας Φλεβες η οποία θα αφεθεί αριστερά.
Β) Οι βραχονησίδες Μυρμήγκια, Πρασονήσι και Καβουρονήσι θα αφεθούν αριστερά στο σκέλος Φάληρο-Φλέβες , και δεξιά κατά την επιστροφή.

5. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
5.1. Θα ισχύσει το άρθρο 6 της προκήρυξης των αγώνων.
5.2. Οι κατηγορίες των σκαφών ORCi, ORC CLUB, NON SPINNAKER & IRC έχουν χωριστεί ή συγχωνευτεί σε υποκατηγορίες όπως φαίνεται στους συννημένους πίνακες συμμετεχόντων σκαφών.

6. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
6.1. Το σήμα κατηγορίας σκαφών ORC Club και NON SPINNAKER είναι ο αριθμητικός επισείων «1».
6.2. Το σήμα κατηγορίας σκαφών ORC International είναι ο αριθμητικός επισείων «2».
6.3. Το σήμα κατηγορίας σκαφών IRC είναι η σημαία της κατηγορίας.

7. ΓΡΑΜΜEΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ
7.1. ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Η Γραμμή εκκίνησης της ιστιοδρομίας, ορίζεται ως η νοητή ευθεία μεταξύ κίτρινης σημαίας «RC» επί του σκάφους της Επιτροπής Αγώνος στο δεξί άκρο και ποντισμένου σημαντήρα με κόκκινη σημαία ανοιχτά της Μαρίνας Αλίμου, στο αριστερό άκρο.

7.2 ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
Η γραμμή τερματισμού της ιστιοδρομίας, ορίζεται ως η νοητή ευθεία μεταξύ μπλε σημαίας στο δεξί άκρο και επί του λιμενοβραχίονα της Μαρίνας Αλίμου και ποντισμένου σημαντήρα με σημαία χρώματος κόκκινου στο αριστερό άκρο. Ο σημαντήρας θα φωτίζεται την νύχτα με λευκό αναλάμποντα φανό. Τυχόν σβήσιμο ή κακή λειτουργία του φανού δεν δίνει δικαίωμα αίτησης επανόρθωσης από τους αγωνιζόμενους προς την Επιτροπή Αγώνα. Το κλιμάκιο της επιτροπής θα βρίσκεται πλησίον της μπλέ σημαίας.

8. ΣΗΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ
8.1 Θα τηρηθούν οι διαδικασίες που περιγράφονται στον Κανόνα 26 των Διεθνών κανονισμών της ISAF 2013-2016 με το προειδοποιητικό σήμα να δίνεται 5 λεπτά πριν την εκκίνηση.
8.2. Οι χρόνοι της διαδικασίας εκκίνησης πρέπει να λαμβάνονται από τα οπτικά σήματα. Τυχόν αποτυχία ηχητικού σήματος πρέπει να αγνοείται.
8.3. Ένα σκάφος μπορεί να εκκινήσει μέχρι και 10 λεπτά μετά το σήμα εκκίνησης του. Όσα σκάφη δεν εκκινήσουν εντός του προαναφερθέντος χρόνου θα βαθμολογούνται ως μη εκκινήσαντα (DNS). Η επιτροπή αγώνος μπορεί να παρατείνει το παραπάνω όριο κατά την κρίση της.
8.4. Κάθε σκάφος που προτίθεται να εκκινήσει οφείλει να περάσει πλησίον της Ε.Α. και να αναφέρει τον αριθμό ιστίου του πριν το προειδοποιητικό σήμα. Η επιτροπή αγώνος μπορεί να χαρακτηρίσει DNC σκάφη που δεν δήλωσαν την παρουσία τους.

9. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
9.1. Μερική ανάκληση θα δοθεί σύμφωνα με τον κανόνα 29.1 των R.R.S.
9.2. Η Επιτροπή Αγώνων θα προσπαθήσει να ανακοινώσει τον αριθμό ιστίου η το όνομα του σκάφους που αναγνωρίστηκε OCS στο κανάλι του VHF. Αποτυχία η καθυστέρηση αυτής της εκπομπής δεν δίνει το δικαίωμα στους αγωνιζόμενους για αίτηση αποκατάστασης. Αυτό τροποποιεί τον κανόνα RRS 62.1 (a)

10. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
10.1. Γενική ανάκληση θα δοθεί σύμφωνα με τον κανόνα 29.2 των R.R.S.
10.2. Όταν έχει δοθεί γενική ανάκληση, η εκκίνηση της επόμενης κατηγορίας θα αναβάλλεται
αναλόγως.

11. ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ
Δεν θα δοθούν σήματα στη στεριά.

12. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
12.1. Το χρονικό όριο τερματισμού για τα σκάφη ORC International, ORC CLUB και NON SPINNAKER είναι το διπλάσιο του Γενικού Βαθμού Ικανότητας (GPH) κάθε σκάφους πολλαπλασιασμένο επί την απόσταση της διαδρομής (Αρθρο 4).
12.2 Το χρονικό όριο τερματισμού για τα σκάφη IRC είναι το διπλάσιο του συντελεστή BSF επί την απόσταση της διαδρομής (Αρθρο 4).

13. ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
Οι μηχανές των συμμετεχόντων σκαφών πρέπει να μην λειτουργούν με το προπαρασκευαστικό σήμα της εκκινήσεως. Είναι στην κρίση της Επιτροπής αγώνα να χαρακτηρίσει DNS σκάφος που μετά το προπαρασκευαστικό σήμα δεν έχει σβήσει τη μηχανή.

14. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του αγώνα δεν τηρήθηκαν οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Προκήρυξη και τις παρούσες Οδηγίες Πλου, πρέπει ο Κυβερνήτης του σκάφους να το δηλώσει εγγράφως στην Επιτροπή Αγώνος, μέχρι 2 ώρες μετά τον τερματισμό του σκάφους του.

15. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
15.1 Για την κατηγορία ORCi θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα Performance Curve Scoring – Constructed Course. Τα δεδομένα για τον προσδιορισμό των πλεύσεων (διεύθυνση ανέμου, πορεία και απόσταση) έγκεινται στην κρίση της Επιτροπής Αγώνων και δεν επιδέχονται αίτηση για επανόρθωση από τους αγωνιζόμενους.
15.2 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Αγώνων κρίνει ότι δεν έχει ασφαλή στοιχεία για τις συνθήκες της ιστιοδρομίας ή ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες για την εξαγωγή αποτελεσμάτων με το παραπάνω σύστημα, διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει τα αποτελέσματα με βάση το σύστημα Offshore Tripple Number Scoring.
15.3 Για τα σκάφη ORC CLUB & NON SPINNAKER θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος Performance Line Scoring με εναλλακτικό το Offshore Tripple Number Scoring
15.4 Για τα σκάφη IRC θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος Time on Time

16. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
16.1 Μετά το τέλος της ιστιοδρομίας θα εκδοθούν προσωρινά αποτελέσματα. Τα τελικά αποτελέσματα θα εκδοθούν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.
16.2 Για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθεί το ακριβές μήκος της διαδρομής.

17. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
17.1. Θα ισχύσει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F 2013-2016
17.2. Η βαθμολογία των υποκατηγοριών θα εξάγεται ξεχωριστά της Γενικής Κατάταξης.

18. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
18.1. Από την δύση μέχρι και την ανατολή του ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα αντικαθιστά του κανονισμούς του Μέρους 2 των RRS.
18.2. Στην διάρκεια αυτή της περιόδου τα σκάφη οφείλουν να φέρουν και να έχουν αναμμένους τους φανούς, που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα, που πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε καμία περίπτωση να μην καλύπτονται από τα πανιά.
18.3. Τα σκάφη πρέπει να διαθέτουν και εφεδρικούς φανούς.

19. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
19.1. Για παράβαση κανονισμών του Μέρους 2 των RRS (Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών θα ισχύει η ποινή στροφής 720ο κανόνας 44.2. των RRS.
19.2. Για παράβαση άλλη από εκείνες του Μέρους 2 των R.R.S. ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 των Προσθηκών της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο. στους Διεθνής Κανονισμούς Ιστιοδρομιών.
19.3. Για σκάφος που εκκίνησε πρόωρα και δεν επανόρθωσε ισχύει ότι περιγράφεται στο άρθρο 1.
19.4. Σκάφος που παραβίασε το άρθρο 4.2 των Οδηγιών Πλού θα χαρακτηρίζεται ώς DSQ.

20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
20.1. Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι δύο ώρες μετά τον τερματισμό του ενισταμένου σκάφους στην Επιτροπή Αγώνος.
20.2. Οι ενστάσεις πρέπει να είναι γραμμένες σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την Επιτροπή Αγώνος.
20.3 Τυχόν ενστάσεις θα εκδικαστούν την Δευτέρα 03/11/2014 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας

21. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΓΩΝΟΣ
21 Σκάφη που για οποιονδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής εγκαταλείπουν τον αγώνα, είναι υποχρεωμένα να ειδοποιήσουν το ταχύτερο δυνατόν την Επιτροπή Αγώνος στα τηλέφωνα : 210 9829715 ή 6944356225 ή 6942082283 ή στο κανάλι του VHF.
Η μη συμμόρφωση με την Οδηγία Πλου 21 μπορεί να αποτελέσει λόγο παραπομπής στην επιτροπή ενστάσεων με αίτημα την εφαρμογή του κανόνα RRS 69, ενώ ο διοργανωτής όμιλος διατηρεί το δικαίωμα, με απόφαση του ΔΣ, να αποκλείσει όσους δεν συμμορφώνονται από τους αγώνες που διοργανώνει για ορισμένο χρονικό διάστημα.

22. ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑ ΣΚΑΦΗ
22.1 Ο τερματισμός κάθε σκάφους θα επισημαίνεται με συριγμό. Τα σκάφη που τερματίζουν οφείλουν να αναφέρουν τον αριθμό ιστίου και το όνομά τους στην επιτροπή αγώνα στο κανάλι του VHF. Είναι ευθύνη του κυβερνήτη κάθε σκάφους να επαληθεύσει ότι τερμάτισε.
22.2 Σκάφος που δεν ανέφερε τα στοιχεία του κατά τον τερματισμό μπορει να χαρακτηρίστει DNF από την Επιτροπή Αγώνα.

23. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΟΣ
Τα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Ο. Αμφιθέας, 17510, Π. Φάληρο, Τ.Θ. 77093.

24. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
Οι ανακοινώσεις προς τους αγωνιζόμενους θα αναρτώνται στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων ο οποίος θα βρίσκεται έξω από τα γραφεία του Ν.Ο. Αμφιθέας, μέχρι 1 ώρα πριν την εκκίνηση.

25. ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ
25.1. Θα γίνουν έλεγχοι των σκαφών με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 6 των Ειδικών Διατάξεων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο. στους Διεθνής Κανονισμούς Ιστιοδρομιών
25.2. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα να ελέγξει απροειδοποίητα οποιοδήποτε σκάφος πριν την έναρξη και μετά τον τερματισμό του αγώνα.

26. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
26.1. Οι συμμετέχοντες αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Ούτε ο διοργανωτής Όμιλος ούτε οποιαδήποτε Επιτροπή που έχει σχέση με τους αγώνες φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή ατυχήματα στο υλικό ή στους μετέχοντες στην θάλασσα ή στην στεριά κατά την διάρκεια των αγώνων ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.
26.2. Είναι αρμοδιότητα του Κυβερνήτη ή όποιου χειρίζεται το σκάφος να κρίνουν τον βαθμό εκπαιδεύσεως του πληρώματος, την αξιοπλοϊα του σκάφους του, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν εάν θα λάβουν μέρος ή όχι στο προγραμματισμένο αγώνα.

27. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το κανάλι επικοινωνίας κατά την διάρκεια του αγώνα θα είναι το 71 του V.H.F. καιτα τηλέφωνα επικοινωνίας τα ακόλουθα : 210 9829715 ή 6944356225 ή 6942082283

28. ΕΠΑΘΛΑ
28.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές της γενικής κατάταξης των κατηγοριών ORC International, ORC Club, NON SPINNAKER και IRC καθώς και στους νικητές των κλάσεων αναλόγως της συμμετοχής.
28.2 Η απονομή των επάθλων θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του ομίλου.

29. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

29.1.     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ : 29.2.     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΕΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΗ ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΑΝΤΥ

ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΛΟΥΚΑ ΝΑΣΙΑ

ΜΕΛΗ ΣΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

29.3.     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ:

ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

map1

map2

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.